Loading...

ALLERTEC WZF,10 mg, 10 tabletek

13.98 

Zamów do godziny 11:00 - 
WYSYŁKA DZISIAJ
Kategoria:
Loading...

Opis

ALLERTEC WZF,10 mg, tabletki powlekane

Cetirizini dihydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisan

ow ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza,farmaceuty lub pielęgniarki.Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja,należy zwrócić się do farmaceuty.Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane,w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi,farmaceucie lub pielęgniarce.Patrz punkt 4.Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.Co to jest lek Allertec WZF i w jakim celu się go stosuje

2.Informacje ważne przed zastosowaniem leku Allertec WZF

3.Jak stosować lek Allertec WZF

4.Możliwe działania niepożądane

5.Jak przechowywać lek Allertec WZF

6.Zawartość opakowania i inne informacje

1.Co to jest lek Allertec WZF i w jakim celu się go stosuje

Allertec WZF to lek przeciwalergiczny zawierający cetyryzynę, który stosuje się u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i powyżej:w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (takich jak zatkany nos, duża ilość wodnistej wydzieliny z nosa, swędzenie nosa, częste kichanie, zaczerwienienie oczu, łzawienie, swędzenie oczu);w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki (długotrwale utrzymujące się silnie swędzące bąble na skórze).

2.Informacje ważne przed zastosowaniem leku Allertec WZF

Kiedy nie stosować leku Allertec WZFJeśli pacjent ma uczulenie na cetyryzyny dichlorowodorek oraz hydroksyzynę lub pochodne piperazyny (substancje o podobnej budowie do cetyryzyny, wchodzące w skład innych leków), lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min). Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed rozpoczęciem stosowania leku Allertec WZF należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek,może być konieczne zastosowanie mniejszej dawki leku. Dawkę leku ustali lekarz. Jeśli pacjent choruje na padaczkę lub miał napady drgawek,przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.Jeśli pacjent ma trudności z oddawaniem moczu(w stanach, takich jak: uszkodzenie rdzenia kręgowego lub rozrost gruczołu krokowego), przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.Podczas przyjmowania leku Allertec WZF, podobnie jak w przypadku innych leków przeciwuczuleniowych, pacjent powinien unikać spożywania alkoholu.Jeśli pacjent ma zaplanowane wykonanie testów alergicznych, należy zapyta lekarza, czy pacjent powinien przerwać stosowanie leku Allertec WZF na kilka dni przed badaniem. Lek Allertec WZF może wpływać na wyniki testów alergicznych. Allertec WZF a inne leki Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Nie są spodziewane oddziaływania tego leku z innymi lekami. Allertec WZF z jedzeniem i piciem Jedzenie nie wpływa w zauważalny sposób na wchłanianie leku.Ciąża i karmienie piersią Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.Lekarz zdecyduje, czy można stosować Allertec WZF w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Badania wykazały, że lek stosowany w zalecanej dawce nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, odczuwanie senności oraz sprawność psychofizyczną.Jednak pacjent powinien zwrócić uwagę na indywidualną reakcję organizmu na lek i w przypadku wystąpienia senności lub uczucia zmęczenia nie prowadzić pojazdów i nie obsługiwać maszyn. U osób wrażliwych jednoczesne stosowanie leku z lekami o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy jak np. z silnymi lekami przeciwbólowymi, uspokajającymi lub z alkoholem może nasilać wpływ leku Allertec WZF na zdolność reagowania i koncentracji.Lek Allertec WZF zawiera laktozę Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku

3.Jak stosować lek Allertec WZF

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Lek można przyjmować przed posiłkiem, w trakcie lub po posiłku.Tabletki należy połykać popijając szklanką wody.Zwykle stosowane dawki leku podano poniżej.Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 mg (pół tabletki powlekanej) dwa razy na dobę.Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:10 mg (1 tabletka powlekana) raz na dobę.Pacjenci z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek Dawkę leku ustala lekarz indywidualnie dla dzieci i dorosłych, w zależności od stopnia zaburzeń czynności nerek, wieku oraz masy ciała pacjenta. Zwykle stosowane dawki leku u dorosłych podano poniżej:łagodne zaburzenia czynności nerek 10 mg (1 tabletka powlekana) raz na dobę.umiarkowane zaburzenia czynności nerek 5 mg (pół tabletki powlekanej) raz na dobę.ciężkie zaburzenia czynności nerek 5 mg (pół tabletki powlekanej) co drugi dzień.Nie stosować leku w przypadku ciężkiej niewydolności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min.Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby Modyfikacja dawkowania nie jest konieczna.Pacjenci w podeszłym wieku Jeżeli czynność nerek jest prawidłowa, modyfikacja dawkowania nie jest konieczna.Czas trwania leczenia Czas trwania leczenia określa lekarz.Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Allertec WZF W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza,który zdecyduje o dalszym postępowaniu.Po przyjęciu dawki większej od zalecanej dawki dobowej mogą wystąpić: dezorientacja, biegunka, zawroty głowy, zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, rozszerzenie źrenic, świąd, niepokój zwłaszcza ruchowy, uspokojenie, senność, osłupienie, przyspieszona czynność serca, drżenie, zatrzymanie moczu. Pominięcie zastosowania leku Allertec WZF Nie należy stosować dawki podwójnej leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek,lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Poniżej podane działania niepożądane z uwzględnieniem częstości ich występowania, określono na podstawie obserwacji, która obejmowała okres po wprowadzeniu cetyryzyny do obrotu.Jeśli u pacjenta wystąpią pierwsze objawy nadwrażliwości(np. obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, powodujący trudności w oddychaniu lub przełykaniu), należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Objawy takie występują rzadko. Lekarz oceni wówczas stopień nasilenia objawów i zdecyduje, czy konieczne będzie podjęcie dalszego postępowania.Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):zmęczenie,suchość w jamie ustnej, nudności, biegunka,zawroty głowy, bóle głowy,senność, zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa. Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):ból brzucha,astenia (bardzo silne osłabienie), złe samopoczucie,zaburzenia czucia, pobudzenie,świąd, wysypka.Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):przyspieszone bicie serca, obrzęki, uczulenie, czasami ciężkie (bardzo rzadko),nieprawidłowa czynność wątroby,zwiększenie masy ciała,drgawki, zachowanie agresywne, dezorientacja, depresja, omamy, bezsenność,pokrzywka.Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10000 osób):zmniejszenie liczby płytek krwi,zaburzenia akomodacji (dostosowania się oka do oglądania różnych przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach), niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych (niekontrolowane, koliste ruchy gałek ocznych),omdlenie, drżenie, zaburzenia smaku,dystonia (długotrwałe skurcze mięśni), dyskineza (ruchy mimowolne),tiki,zaburzenia oddawania moczu,obrzęk naczynioruchowy(ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła), wysypka polekowa.Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):zwiększenie apetytu,myśli samobójcze,amnezja(utrata pamięci), zaburzenia pamięci,zawroty głowy,zatrzymanie moczu.Zgłaszanie działań niepożądanych Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C02222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301Faks: + 48 22 49 21309email: ndl@urpl.gov.plDzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.Jak przechowywać lek Allertec WZF

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25C.Przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem i wilgocią.Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku  i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.Należy zapytać farmaceutę,jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Allertec WZF

Substancją czynną leku jest cetyryzyny dichlorowodorek. Jedna tabletka powlekana zawiera 10mg cetyryzyny dichlorowodorku.Pozostałe składniki to: laktozajednowodna, celulozamikrokrystaliczna, skrobiakukurydziana, powidon K25, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobiasodowa, krzemionkakoloidalnabezwodna, sodu laurylosiarczan, hypromeloza, makrogol 6000.Jak wygląda lek Allertec WZF i co zawiera opakowanie Allertec WZF jest w postaci tabletek powlekanych.Tabletki są barwy białej do kremowej,podłużne, obustronnie wypukłe z rowkiem dzielącym.Opakowanie leku zawiera:7 lub 10 tabletek powlekanych w jednym blistrze Aluminium/PVC, w tekturowym pudełku.Podmiot odpowiedzialny i wytwórcaPodmiot odpowiedzialny Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.ul. Karolkowa 22/24; 01207 Warszawa{logo podmiotu odpowiedzialnego}Polfa Warszawa S.A.Wytwórca Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.ul. Karolkowa 22/24; 01207 Warszawa Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie ul. Szypowskiego 1; 39460 Nowa Dęba W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.ul. Karolkowa 22/24; 01207 Warszawa tel. 22 691 39 00

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ALLERTEC WZF,10 mg, 10 tabletek”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane produkty