Loading...

Maxigra Max 4 tabletki powlekane

33.98 

Loading...

Opis

Lek Maxigra Max jest stosowany u mężczyzn w wieku ≥ 18 lat z zaburzeniami wzwodu (impotencją), czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

Przed zastosowaniem leku należy dokładnie przeczytać ulotkę oraz zapoznać się z dołączonym do opakowania „Informatorem dla pacjenta”. W celu bezpiecznego zastosowania leku proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w kwestionariuszu.


Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta


Maxigra Max, 50 mg, tabletki powlekane


Sildenafilum


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione                       w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.

Jeśli po zastosowaniu leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy  skontaktować się z lekarzem.


Spis treści ulotki


1. Co to jest lek Maxigra Max i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maxigra Max

3. Jak stosować lek Maxigra Max

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Maxigra Max

6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Maxigra Max i w jakim celu się go stosuje

Lek Maxigra Max zawiera substancję czynną syldenafil, który należy do leków z grupy inhibitorów
fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych
w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Maxigra Max pomaga
osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Lek Maxigra Max jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli
impotencji. Jest to niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia
stosunku płciowego.

Lek Maxigra Max nie powinien być stosowany przez pacjentów, u których nie występują zaburzenia
erekcji.

Maxigra Max nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.

Jeśli po zastosowaniu leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się
z lekarzem.

Przed zastosowaniem leku należy dokładnie przeczytać ulotkę oraz zapoznać się z dołączonym
do opakowania „Informatorem dla pacjenta”. W celu bezpiecznego zastosowania leku proszę
odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w kwestionariuszu.


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maxigra Max

Kiedy nie stosować leku Maxigra Max
Jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienionych w punkcie 6).

Jeśli pacjent przyjmuje leki zawierające azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie
może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Należy
poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy.

Do grupy azotanów należą następujące leki:

nitrogliceryna (Glyceroli trinitras) np. Nitrocard, Nitromint, Sustonit, Nitroderm, Minitran
monoazotan izosorbidu (Isosorbidi mononitras) np. Effox, Isosorbide mononitrate
Vitabalans, Isosorbidi mononitras Accord, Mono Mack, Mononit, Monosan, Olicard retard

diazotan izosorbidu (Isosorbidi dinitras) np. Sorbonit
tetraazotan pentaerytrolu (Pentaerythrityli tetranitras) np.
Galpent, Pentaerythritol
compositum.

Leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej („ból w klatce
piersiowej”). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli pacjent przyjmuje leki lub inne środki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu,
tzw. „poppers”), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również powodować
niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego.

Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat (np. Adempas). Jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia
płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowozatorowego
nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy
krwi). Wykazano, że inhibitory fosfodiesterazy typu 5 (PDE5), takie jak Maxigra Max, nasilają
działanie obniżające ciśnienie krwi tego leku. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest
pewien, powinien poinformować o tym lekarza.

Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę serca lub wątroby.

Jeśli u pacjenta w ciągu ostatnich miesięcy wystąpił udar lub zawał serca oraz w przypadkach
niskiego ciśnienia tętniczego.

Jeśli u pacjenta występują dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie
barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa).

Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem
tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Maxigra Max należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą
w przypadku:

niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi),
białaczki (choroba nowotworowa krwi), szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku
kostnego);

anatomicznego zniekształcenia prącia lub choroby Peyroniego;

dolegliwości ze strony serca. W tym przypadku lekarz powinien ocenić czy stan mięśnia
sercowego pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną;

choroby wrzodowej;

zaburzeń krzepnięcia (takich jak hemofilia).

3
Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku
Maxigra Max i natychmiast skontaktować się z lekarzem.


Leku Maxigra Max nie należy stosować jednocześnie z innymi stosowanymi doustnie lub miejscowo
rodzajami terapii zaburzeń wzwodu.


Leku Maxigra Max nie należy stosować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego
(TNP) z zastosowaniem syldenafilu ani innymi inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (np. tadalafil).


Specjalne uwagi dotyczące pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza. Pacjenci
z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby nie powinni bez konsultacji z lekarzem stosować dawki
leku wyższej niż 25 mg.


Dzieci i młodzież

Leku Maxigra Max nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.


Maxigra Max a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.


Wymienione poniżej leki mogą występować pod różnymi nazwami handlowymi. Dlatego należy
dokładnie sprawdzić na opakowaniu oraz w ulotce przyjmowanego leku jaka jest substancja czynna
danego leku.


Lek Maxigra Max, tabletki powlekane, może wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza
stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia
wymagającego natychmiastowej pomocy medycznej, należy poinformować lekarza o zażyciu leku
Maxigra Max oraz godzinie jego zażycia. Nie należy przyjmować leku Maxigra Max jednocześnie z
innymi lekami, bez zalecenia lekarza.


Nie należy stosować leku Maxigra Max, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów, ponieważ ich
jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego.

Do grupy azotanów należą następujące leki:

nitrogliceryna (Glyceroli trinitras) np. Nitrocard, Nitromint, Sustonit, Nitroderm, Minitran
monoazotan izosorbidu (Isosorbidi mononitras) np. Effox, Isosorbide mononitrate Vitabalans,
Isosorbidi mononitras Accord, Mono Mack, Mononit, Monosan, Olicard retard

diazotan izosorbidu (Isosorbidi dinitras) np. Sorbonit
tetraazotan pentaerytrolu (Pentaerythrityli tetranitras) np.
Galpent, Pentaerythritol
compositum.


Należy zawsze poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są
stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”).


Nie należy stosować leku Maxigra Max, jeśli pacjent przyjmuje leki lub środki uwalniające tlenek
azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers), ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić
do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego.


Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.


W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy (np. rytonawir, sakwinawir),
stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, przed przyjęciem leku należy skonsultować się
z lekarzem.


W przypadku przyjmowania leków alfaadrenolitycznych przed przyjęciem leku Maxigra Max należy
skonsultować się z lekarzem. U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki alfaadrenolityczne (np.
doksazosyna, prazosyna, terazosyna) z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu gruczołu                                                         
krokowego może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być objawami niskiego
ciśnienia, spowodowanego spadkiem ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania.
Objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie syldenafil i leki alfa
adrenolityczne. Ich wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne w ciągu 4 godzin po przyjęciu leku
Maxigra Max. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie
przyjmować stałe dawki swojego leku alfaadrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania leku
Maxigra Max. Lekarz może też zdecydować o zastosowaniu mniejszej dawki początkowej syldenafilu
(25 mg). W razie wystąpienia objawów niskiego ciśnienia krwi (zawrotów głowy, zamroczenia,
wrażenia nadchodzącego omdlenia) należy przede wszystkim położyć się lub usiąść i poczekać do
ustąpienia objawów, pomóc może również wypicie wody, zaczerpnięcie świeżego powietrza,
krzyżowanie nóg. Należy unikać szybkiego wstawania lub siadania.


Jeśli pacjent przyjmuje ketokonazol, erytromycynę, cymetydynę, przed przyjęciem leku Maxigra Max
należy skonsultować się z lekarzem.


Maxigra Max z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Maxigra Max może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego.
Jednakże, przyjmowanie leku Maxigra Max w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć
czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku.


Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w sposób
maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku Maxigra Max, nie należy spożywać znacznych
ilości alkoholu przed zażyciem leku.


Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Lek Maxigra Max nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Maxigra Max może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Pacjenci
przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn powinni zorientować się, w jaki sposób
reagują na lek Maxigra Max.


Lek Maxigra Max zawiera sód

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.3. Jak stosować lek Maxigra Max


Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Jeśli pacjent stosował wcześniej leki zawierające syldenafil w dawce 50 mg lub większej, zalecana
dawka leku to 50 mg. W przeciwnym razie lek Maxigra Max w dawce 50 mg należy stosować tylko
w przypadku, jeśli pacjent po zastosowaniu syldenafilu w dawce 25 mg nie odczuł zadowalającego
efektu (czyli nie uzyskał wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku). Warunkiem jest uzyskanie
wyniku „Mogę zastosować lek Maxigra Max zawierający syldenafil 50 mg” z dołączonego
kwestionariusza.


Są pacjenci, dla których dawka 25 mg wystarcza do osiągnięcia zadowalającego efektu
terapeutycznego. Ci pacjenci powinni pozostać przy dawce 25 mg, przyjmowanej w zależności od
potrzeb około godziny przed planowaną aktywnością seksualną.


Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania.


Leku Maxigra Max nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Maxigra Max 4 tabletki powlekane”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane produkty